• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

وام حسابی است که ما به صورت کسورات در نظر میگیریم معمولا مبلغی است که پرسنل به صورت وام دریافت می کنند و به صورت اقساط باز میگردد و اقساط آن به عنوان کسورات در پایان ماه از حقوق و دستمزد پرسنل کم می شود.

تعداد بازدید:78

وام حسابی است که ما به صورت کسورات در نظر میگیریم معمولا مبلغی است که پرسنل به صورت وام دریافت می کنند و به صورت اقساط باز میگردد و اقساط آن به عنوان کسورات در پایان ماه از حقوق و دستمزد پرسنل کم می شود

برای مثال فرض کنیم میخواهیم وامی به مبلغ 5 میلیون ریال پرداخت کنیم و اقساط آن را 1 میلیون ریال در نظر گرفته ایم که به صورت ماهیانه و درمدت 5 ماه از حقوق پرسنل مربوطه کسر می شوددر هنگام پرداخت وام، ثبتی که نیاز داریم به این صورت می باشد؛ وام کارکنان به مقدار 5 میلیون ریال بدهکار و بانک به مقدار 5 میلیون ریال بستانکار منظور می گردد و بر این اساس به عنوان مثال صدور چکی شماره ...بابت وام نیز محاسبه و ثبت می شود.

در زمان پرداخت وام
وام پرسنل بد5000000
بانک بس 5000000              

مرحله بعد بد ین صورت است که شما قصد کسر قسط مربوط به آن وام از حساب پرسنل موردنظر را دارید، فرض کنید که با تعاملی که با پرسنل انجام شده این شخص میخواهد در 5 قسط مبلغ وام دریافتی را باز گرداند بنابراین مبلغی را که هر ماه باید از حساب شخص موردنظر کم کنیم در 5 ماه انجام می شود.

 در زمان پرداخت  قسط و کسر ان از حقوق دستمزد

حقوق پرداختنی بد 1000000
وام پرسنل بس 1000000           

 لذا هر ماه مبلغ 1 میلیون ریال از مبلغ این وام کسر می شود و حالا با توجه به این توضیح، حقوق پرداختنی به مقدار 1 میلیون ریال، بدهکار و وام کارکنان به مقدار 1 میلیون ریال، بستانکار بابت اقساط وام در ماه موردنظر محسوب می شودبا توجه به ثبت هایی که انجام گرفت مروری به حساب کل وام کارکنان می کنیم تا وضعیت آن را بررسی اجمالی کنیم، در ابتدا 5 میلیون ریال وام کارکنان را بدهکار و در ادامه 1میلیون  ریال بابت اقساط، بستانکار زده ایم و مانده حساب وام کارکنان به مقدار 4.000.000  ریال مانده بدهکار بدست آمد، در واقع از 5 میلیون ریالی که وام پرداخت شده است یک قسط پرداخت شده که از حساب شخص موردنظر کسر شده

:دقت کنید شما هزینه حقوق دستمزد پرسنل طی ماه با تمام اضافاتش شناسایی میکنید
و در اخر کسوراتش کسر میشود
موقع شناسایی ثبت میزنید

هزینه حقوق دستمزد بدهکار

اضافات حقوق دستمزد(اضافه کاری و ....) بدهکار

حقوق پرداختنی بستانکار

حالا در اینجا ما میام کسورات(مثل وام ....) از حقوق پرداختنی کسر میکنیم

حقوق پرداختنی بدهکار1000000

وام پرسنل بستانکار 1000000