• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

كاردكس كالا ، گزارشي است كه گردش ريز كالا را در يك انبار مشخص نمايش مي دهد . در اين گزارش مقدار وارده ، مقدار صادره و مقدار مانده يك كالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمايش داده مي شود.

كاردكس كالا ، گزارشي است كه گردش ريز كالا را در يك انبار مشخص نمايش مي دهد . در اين گزارش مقدار وارده ، مقدار صادره و مقدار مانده يك كالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمايش داده مي شود.
در این گزارش کلیدی حسابداری ،في وارده و في صادره نيز نمايش داده مي شود تا كاربران بتوانند به راحتي گردش يك كالا را در انبار هم از لحظ مقداري و هم از لحاظ مبلغي مشاهده نمايند .
بطور کلی كاردكس در انبار به نحوي تعريف مي شود كه قابليت رديابي و كنترل مقداري هر قلم كالا را در هر بازه زماني و تاريخي كه نياز باشد به انبار گزارش نمايد.
حفظ مقدار موجودي لحظه اي در اين بين براي درج در كاردكس بسيار پر اهميت است و اين خود يكي از فاكتورهاي ارزيابي عملكرد هر انبار خواهد بود. اين مقادير معمولا با مقادير فيزيكي مطابقت داده خواهند شد، در حقيقت پایه و اساس عمليات انبارگرداني در هر زمان از سال مالي كه اجرا شود ،بر اساس اطلاعات ثبت شده در كاردكس خواهد بود.