• تلفن پشتیبانی : 9-05137597590 (10 خط ویژه)

زیربسته سیسنم تولید و بهای تمام شده نوین پرداز

زیربسته تولید و بهای تمام شده

زیربسته تولید و بهای تمام شده

مدیریت محصولات خط تولید
ثبت فرمول تولید بصورت نامحدود
امکان ثبت بی نهایت فرمول تولید کالا، تعیین و محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده همراه با درج هزینه های مستقیم و غیر مستقیم روی کالا
امکان ثبت رسید تولید با کمک فرمول تولیدشده
امکان ثبت رسید تولید کالاهای تولید شده بصورت دستی یا اتومات با استفاده از فرمول های تولید از قبل تعریف شده ، کاهش موجودی مواد اولیه مطابق با فرمول تولید تعریف شده و افزایش موجودی محصول نهایی با توجه به تعداد رسید تولید در نرم افزار حسابداری
گزارش رسیدهای تولید شده
نمایش کلیه رسیدهای تولید شده در نرم افزار ، ویرایش و همچنین حذف رسیدهای تولید شده از جمله امکانات دیگر زیربسته تولید و بهای تمام شده می باشد

زیربسته تولید وبهای تمام شده ، یکی دیگر از مجموعه زیربسته هایی هست که برحسب نیاز مشترکین می تواند به نرم افزار حسابداری اضافه شود. باکمک این زیر بسته می توانید مدیریت مواد اولیه و محصول نهایی یک خط تولید را داشته باشید. در زیربسته تولید وبهای تمام شده ، می توان بصورت نامحدود فرمول تولید تعریف کرد و با استفاده از هر فرمول بهای تمام شده محصول تولید شده را محاسبه کرد. در فرمول تولید علاوه بر ثبت مواد اولیه می توان هزینه های سربار مستقیم و غیر مستقیم را جهت محاسبه بهای تمام شده کالا به فرمول اضافه نمود .همچنین می توان رسید تولید را براساس این فرمولهای از قبل تعیین شده صادر نمود تا به میزان لازم برای تولید محصول نهایی از مواد اولیه کسر شود و به محصول نهایی افزوده شود.

زیربسته تولید و بهای تمام شده ویژه کارگاه های تولیدی جهت محاسبه بهای تمام شده و ثبت رسیدهای تولید می باشد.

همچنین به هنگام استفاده از فرمولهای از قبل تعریف شده در این زیر بسته امکان تعدیل اتومات حسابها در صورت نیاز و در زمان ثبت رسید تولید را به همراه دارد. همچنین می توان میزان مصرف شده از مواد اولیه و هزینه های صرف شده برای تولید تعداد محصول نهایی را در رسید تولید مشاهده و در صورت نیاز آن راویرایش نمود. همچنین می توان رسید تولید را بصورت کاملا دستی و بدون نیاز به فرمول تولید ثبت نمود . در قسمت «گزارش کالاهای تولید شده» می توان کلیه رسیدهای ثبت شده را مشاهده، ویرایش و یا حذف نمود.

  • “ امکان ثبت هزینه های مستقیم و یا غیرمستقیم ، مثل ثبت دستمزد پرسنل ،هزینه آب ، برق یا حتی اجاره بهای دستگاه و یا مجموعه که می خواهید بر روی بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده فراهم شده است تا دقیق ترین مبلغ بهای تمام شده محصول برای شما محاسبه گردد ”
    • “ امکان تولید محصول طی چند فرآیند در زیربسته تولید و بهای تمام شده فراهم شده است . بصورتی که ابتدا چندین کالا طی یک فرمول تولید به یک کالای واسطه تبدیل می شود و پس از آن این کالای واسطه میتواند به همراه چندین ماده اولیه دیگر به محصول نهایی تبدیل شود. حسن این روش در این است که این کالای واسطه می تواند در فرمولهای تولید جداگانه دیگری نیست مورد استفاده قرار گیرد. ”
      ارتباطpos2pc